Công văn về việc triển khai dự án khám chữa bệnh từ xa xin mời xem tại đường link dưới đây! 

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/di%20576%20Tri%E1%BB%83n%20khai%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20kh%C3%A1m%20ch%E1%BB%AFa%20b%E1%BB%87nh%20t%E1%BB%AB%20xa.pdf