DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐỀ NGHỊ QUỸ THIỆN TÂM TẬP ĐOÀN VINGROUP - BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TẶNG QUÀ TẾT NĂM 2019

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202019/th%C3%A1ng%2001/Vingroup%20trao%20t%E1%BA%B7ng%20qu%C3%A0.docx