Hướng dẫn Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

http://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/tin%20b%C3%A0i%20t%E1%BB%AB%20th%C3%A1ng%2011%20n%C4%83m%202017/scan-20181220160411-0000.pdf