Kế hoạch và Thư ngỏ Tổ chức chương trình thiện nguyện " Trung Thu Hồng" năm 2018!

http://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/th%C3%A1ng%20062018/nh%20tin%20b%C3%A0i%20th%C3%A1ng%209/scan-20180904140851-0000.pdf