Chi tiết tại đây: THÔNG BÁO ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019