Thông Báo về việc thay đổi ngày tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành Điều dưỡng Ngoại khoa toàn quốc lần thứ IV

Xin mời click vào đường link dưới đây để xem thông báo! 

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202020/th%C3%A1ng%208/scan-20200814091641-0000.pdf