1. PGS.TS. Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đảng ủy - Giám Đốc Bệnh viện,
Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
PGS.TS. Nguyễn Thành Trung
2. BS CKII. Nguyễn Huy Sơn - Phó Bí Đảng uỷ, Phó giám đốc BS CKII. Nguyễn Huy Sơn
3. TS. Nguyễn Công Hoàng - Phó Bí Đảng uỷ, Phó giám đốc TS. Nguyễn Công Hoàng
4. BS CKII. Phan Bá Đào - Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch công đoàn BS CKII. Phan Bá Đào
5. PGS.TS. Dương Hồng Thái - Phó Giám Đốc Bệnh viện PGS.TS. Dương Hồng Thái
6. PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện,
Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn