PGS.TS Nguyễn Công Hoàng

Giám đốc 

 

PGS.TS Dương Hồng Thái

Phó giám đốc

 GS.TS Nguyễn Văn Sơn

Phó giám đốc

 TTUT.BSCKII. Hà Tiến Quang

Phó giám đốc