Thầy thuốc ưu tú 
PGS.TS Nguyễn Công Hoàng
Giám đốc 
Thầy thuốc ưu tú
PGS.TS Dương Hồng Thái
Phó giám đốc
Thầy thuốc ưu tú
BSCKII. Hà Tiến Quang
Phó giám đốc 
Thầy thuốc ưu tú 
TS.BS. Lê Thị Hương Lan
Phó giám đốc