Phòng Vật tư trang thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

I. Lịch sử phát triển:

Tiền thân từ khoa Dược Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên, do nhu cầu cấp thiết mang tính đặc thù của công việc và được sự đồng ý của Ban giám đốc Bệnh viện vào năm 1978 chính thức thành lập phòng Vật tư trang thiết bị y tế. Từ đó đến nay đã có rất nhiều sự đóng góp công sức của các cán bộ nhân viên đã và đang làm việc tại phòng, điển hình như các đồng chí trưởng phó phòng:

- Trưởng phòng đầu tiên : Đ/c Đỗ Thuỷ ( 1978- 1983 )

- Trưởng phòng : DS.CKI.Nguyễn Minh Hải ( 1983 -1998 )

- Trưởng phòng : KS.Hoàng Phú ( 1999 -2001 )

- Trưởng phòng : DS.CKI.Trương Xuân Mẫn ( 2001- 2011 )

II. Vị trí, chức năng nhiệm vụ:

1. Căn cứ chức năng của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt .

2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo qui định của Nhà nước .

3. Tổ chức duy tu bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời .

4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo qui phạm Việt nam, tiêu chuẩn Việt nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền .

5. Lập hồ sơ lý lịch, cho tát cả các loại máy, xây dựng qui định vận hành, bảo quản và ký thuật an toàn sử dụng máy . Đối với máy đắt tiền, quí hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện .

6. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế . mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy .

7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với máy tối nguy hiểm theo danh mục qui định của Nhà nước .

8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc .

9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả .

III. Tổ chức nhân sự :

- Trưởng phòng: 01 cán bộ

- Phó phòng: 01 cán bộ

- Nhân viên tiếp liệu: 01 nhân lực

- Nhân viên thống kê: 01 nhân lực

- Nhân viên kho: 01 nhân lực

- Nhân viên sửa chữa trực tiếp: 07 nhân lực

Tổng số cán bộ nhân viên của phòng là 12 người. Trong đó: 01 Dược sỹ, 02 Kỹ sư, 01 Cử nhân và 08 Kỹ thuật viên

IV. Hoạt động chuyên môn:

- Vận hành hệ thống Oxy lỏng trong bệnh viện

- Mua sắm vật tư y tế tiêu hao và các thiết bị máy y tế hiện đại đáp ứng được nhu cầu cấp thiết cho việc khám chữa bệnh của bệnh viện .

- Sửa chữa bảo dưỡng các loại máy y tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và duy trì khả năng hoạt động của máy móc

V. Hướng phát triển:

- Quản lý Trang thiết bị và vật tư y tế, nối mạng LAN trong bệnh viện.

- Quản lý, theo dõi vận hành các trang thiết bị và vật tư y tế bằng hệ thống mạng vi tính,  đẩy mạnh việc khai thác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

- Đáp ứng vật tư y tế, đồng bộ với thiết bị y tế mới hiện đại

- Nâng cao hợp tác phát triển kỹ thuật trong khối Vật tư-thiết bị y tế của các bệnh viện phía Bắc (thuộc Bộ Y tế) và một số bệnh viện nước ngoài.

- Thành lập, trang bị một xưởng sửa chữa thiết bị y tế, tiến tới bảo dưỡng ,sửa chữa được nhiều các sự cố của trang thiết bị máy Y tế hiện đại, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị bệnh nhân.

- Bệnh viện đa khoa đang trong thời kỳ phát triển và đổi mới với nhiệm vụ trở thành một Trung tâm y tế của khu vực phía Bắc với một số chuyên sâu về kỹ thuật y tế, vì vậy ngoài nhiệm vụ của phòng đã nêu ở trên yêu cầu xác định được quá trình phát triển phòng thành một Trung tâm về thiết bị y tế với khả năng đáp ứng các yêu cầu của Ban giám đốc và thành lập Trung tâm sửa chữa thiết bị y tế của khu vực.