I. VỊ TRÍ

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được thành lập ngày 07 tháng 10 năm 2011, trên cơ sở phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên, theo quyết định số 373/QĐ-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc xây dựng chiến lược tổng thể về đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao thuộc lĩnh vực chuyên môn phục vụ người bệnh. 

II. NHIỆM VỤ

1. Đào tạo cán bộ

- Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo Y Dược.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phối hợp với các Trung tâm, khoa, phòng trong bệnh viện quản lý các hoạt động đào tạo với các loại hình: Đào tạo bác sĩ định hướng chuyên khoa, đào tạo bác sĩ nội trú, đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II, đào tạo điều dưỡng chuyên khoa và các loại hình đào tạo khác theo chuyên khoa khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Đào tạo liên tục và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện và các đối tượng khác ngoài bệnh viện có nhu cầu.

- Tham gia quản lý, đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước đến học tập, nghiên cứu  và trao đổi chuyên môn tại bệnh viện.

2. Nghiên cứu khoa học

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo về lĩnh vực chuyên môn theo quy định.

- Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và Quốc tế theo quy định của pháp luật, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

- Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo tuyến

- Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước.

- Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong khu vực được phân công.

- Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ, viên chức y tế của Bệnh viện để hỗ trợ chuyên môn về chuyên ngành cho tuyến dưới trong khu vực Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên  được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

4. Thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe

- Theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện thực hiện truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phòng chống tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt...

- Theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, bệnh dịch.

5. Hợp tác quốc tế

- Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng và phát triển chuyên môn.

- Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến lĩnh vực và ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác Quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác Quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và của Bộ Y tế.

6. Quản lý đơn vị

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương, tài chính, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của đơn vị theo quy định của nhà nước.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

- Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

- Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước để huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Trung tâm đúng pháp luật.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Định hướng phát triển giai đoạn 2011- 2020, Ban Lãnh đạo và tập thể Trung tâm tích cực xây dựng và phấn đấu thực hiện chính sách và mục tiêu chất lượng đã cam kết phát triển đơn vị thành Trung tâm Đào tạo, chỉ đạo tuyến cho các Bệnh viện khu vực miền núi phía đông bắc đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh và hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới.

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Ban lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS Dương Hồng Thái

Phó giám đốc Trung tâm:

* BSCKII Đặng Hoàng Nga

* ThS Phạm Thị Ninh.

2. Nhân viên

- Thạc sỹ: 01.

- Cử nhân: 04 gồm 01 cử nhân Công nghệ thông tin, 01 cử nhân Anh văn, 02 cử nhân Điều dưỡng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN (2005 – 2012)

* Chỉ đạo tuyến và Đề án 1816

- Tổ chức chuyển giao 10 kỹ thuật/năm.

- Tổ chức cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia chỉ đạo tuyến/năm.

- Trung bình năm có 500 lượt cán bộ tuyến dưới được tập huấn chuyên môn.

- Tổ chức thực hiện tốt Đề án 1816. Cử 213 lượt cán bộ xuống hỗ trợ tuyến dưới đạt 433 tháng. Tổ chức chuyển giao trên 200 kỹ thuật, trên 3000 lượt cán bộ tuyến dưới được tập huấn chuyên môn.

* Đào tạo

- Quản lý và tổ chức đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế trong khu vực miền núi Đông Bắc.

- Tổ chức đào tạo thuộc Đề án 47 & 930: 45 lớp/ 711 học viên hoàn thành các khóa đào tạo liên tục (Siêu âm tổng quát; Nội soi dạ dày, tá tràng; X Quang; Điều dưỡng; Sinh hóa; Huyết học; Vi sinh…)

- Đào tạo liên tục xã hội hóa: 18 lớp/268 học viên.

- Đào tạo kèm cặp: 400 lượt học viên/năm.

- Phối hợp quản lý học sinh, sinh viên đến học tập tại Bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức Bệnh viện, trung bình 500 lượt cán bộ/năm.

* Nghiên cứu khoa học

- Quản lý, triển khai và tổ chức nghiệm thu 40-60 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở/năm.

- Quản lý và phối hợp tổ chức triển khai 3 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 6 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

* Phát triển khoa học kỹ thuật Bệnh viện

- Phối hợp các khoa, phòng, trung tâm tổ chức tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên về Bệnh viện, trung bình 10 kỹ thuật/năm.

* Hợp tác quốc tế

- Thực hiện tốt quy chế Hợp tác quốc tế của Bộ Y tế.

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động, Dự án Hợp tác quốc tế với Bỉ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Đức…

* Hoạt động hướng về cộng đồng

- Phối hợp tổ chức quyên góp và quản lý có hiệu quả “Quỹ vì bệnh nhân nghèo” và triển khai các hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng về cộng đồng.