Hình ảnh chung đại diện cho đơn vị

1. Tên đơn vị:

          a) Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

          b) Tên tiếng Anh: Training and Direction of Healthcare Artivities Center

          c) Tên viết tắt:  TTĐT-CĐT-BVĐKTWTN

          d) Logo:

2. Địa chỉ giao dịch: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trực thuộc Bệnh viện  Trung ương Thái Nguyên.

          a) Địa chỉ: Số 479, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

          b) Số điện thoại: 02803.652.455

          c) Số Fax: 02803.851.348

          d) Email: chidaotuyen.bvdktutn@gmail.com 

3. Lãnh đạo qua các thời kỳ

4. Lãnh đạo hiện nay

1. PGS.TS Dương Hồng Thái – Phó GĐBV – Giám đốc Trung tâm

SĐT: 0912.320.204       email: dhthaivn@gmail.com

2. BSCKII. Đặng Hoàng Nga – Phó GĐ TT

SĐT: 0912.004.887        email: danghoangnga@yahoo.com

3. BSCKII. Lê Hùng Vương – Phó GĐ TT

SĐT: 0912. 446. 911                Email: drvuongicu@gmail.com

4. TS Lê Thị Hương Lan – Phó GĐTT

SĐT: 0982. 090. 308                Email: lansontn@gmail.com

 

 5.  Lãnh đạo qua các thời kỳ (nếu có)

1. BSCKII. Nguyễn Huy Sơn – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (2005 – 2011)

2. BSCKI. Dương Thanh Tùng – Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (2005 – 2009).

3. Ths. Phạm Thị Ninh – Phó Giám đốc Trung tâm (2011 – 2017)

6. Cơ cấu tổ chức

6.1. Sơ lược quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của khoa

6.1.1 Sơ lược quá trình phát triển

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 373/QĐ-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật và có trụ sở làm việc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

6.1.2 Cơ cấu tổ chức

Dự kiến có 03 phòng chức năng

1. Văn phòng Trung tâm

2. Phòng Đào tạo, Chỉ đạo tuyến

3. Phòng nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế và truyền thông

          Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Trung tâm và các đơn vị trong Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

          Các tổ chức khác thuộc Trung tâm được thành lập khi có nhu cầu và được Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên xem xét và phê duyệt.

6.2. Tình hình nhân lực hiện nay: 07 cán bộ trong đó 04 cán bộ kiêm nhiệm, 03 cán bộ chuyên trách

1. PGS.TS Dương Hồng Thái – Giamgs đốc Trung tâm

2. BSCKII. Đặng Hoàng Nga – Phó Giám đốc Trung tâm

3. BSCKII. Lê Hùng Vương – Phó Giám đốc Trung tâm

4. TS Lê Thị Hương Lan – Phó Giám đốc Trung tâm

5. CNĐD Nguyễn Việt Hương – Chuyên viên

6. CN Đàm Thị Quỳnh – Chuyên viên

7. CNĐD Nguyễn Văn Long – Chuyên viên

 

7. Hoạt động chuyên môn

7.1. Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp giám đốc xây dựng chiến lược tổng thể. Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao thuộc lĩnh vực chuyên môn phục vụ người bệnh. 

7.2. Nhiệm vụ

7.2.1. Đào tạo cán bộ

a) Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo Y Dược.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phối hợp với các Trung tâm, khoa, phòng trong bệnh viện quản lý các hoạt động đào tạo với các loại hình: Đào tạo bác sĩ định hướng chuyên khoa, đào tạo bác sĩ nội trú, đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II, đào tạo điều dưỡng chuyên khoa và các loại hình đào tạo khác theo chuyên khoa khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

c) Đào tạo liên tục và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện và các đối tượng khác ngoài bệnh viện có nhu cầu.

d) Tham gia quản lý, đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước đến học tập, nghiên cứu  và trao đổi chuyên môn tại bệnh viện.

7.2.2. Nghiên cứu khoa học

a) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện

b) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo về lĩnh vực chuyên môn theo quy định.

c) Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công.

d) Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và Quốc tế theo quy định của pháp luật, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

e) Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

7.2.3. Chỉ đạo tuyến

a) Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước.

b) Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong khu vực được phân công.

c) Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ, viên chức y tế của Bệnh viện để hỗ trợ chuyên môn về chuyên ngành cho tuyến dưới trong khu vực Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên  được phân công.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

7.2.4. Hợp tác quốc tế

a) Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng và phát triển chuyên môn.

b) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến lĩnh vực và ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

c) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác Quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị.

d) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác Quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và của Bộ Y tế.

7.2.5. Quản lý đơn vị

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương, tài chính, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của đơn vị theo quy định của nhà nước.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

c) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

d) Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước để huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Trung tâm đúng pháp luật.

8. Tổ chức Đảng, Đoàn thể

9. Thành tích trong các hoạt động, phong trào, công tác:

 

10. Các hoạt động khác

11. Hướng phát triển: