Video Khoa học và công nghệ tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội! Xin mời Click vào link dưới đây để xem video

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202019/th%C3%A1ng%2004%2005/Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87.mp4