I.                 Tên đơn vị: phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

II.                Thông tin liên lạc:

                           Điện thoại: 02083659034                    

                            Mail: quanlychatluongbvdktutn@gmail.com

III.              Tổ chức nhân sự:

1.     Ban lãnh đạo hiện nay

+ Trưởng phòng: Ths.BSCKII Đặng Hoàng Nga

+ Phó phòng:      BSCKII Đào Minh Nguyệt

2.     Nhân viên:

+ Bác sỹ: 01

+ Cử nhân điều dưỡng: 02

+ Điều dưỡng cao đẳng: 01

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Thầy thuốc ưu tú Ths.BSCKII Đặng Hoàng Nga

Trưởng Phòng

BSCKII Đào Minh Nguyệt

Phó trưởng Phòng

 

3.     Lãnh đạo qua các thời kỳ

        - TS.BS Lưu Thị Thu Hà Phụ trách phòng (5/2015-6/2016)

        - Ths.BSCKII Đặng Hoàng Nga Trưởng phòng (từ 6/2016 đến nay)

TẬP THỂ PHÒNG

 

IV. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị: Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện được thành lập ngày 13 tháng 05 năm 2015 theo Quyết định số     422/QĐ-BV của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

V. Chức năng, nhiệm vụ:

   Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám Đốc Bệnh Viện và Hội Đồng Quản lý chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

   Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám Đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

     1.     Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

     2.     Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ trong việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng, trung tâm;

     3.     Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

     4.     Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan.

     5.     Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

     6.     Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

     7.     Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do bộ y tế ban hành hoặc thừa nhận;

     8.     Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

     9.     Xây dựng và triển khai chương trình an toàn người bệnh.

VI.            Một số hình ảnh hoạt động của Phòng

 

Tổ chức tập huấn Hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

 

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng

 

Tổ chức lớp Quản lý bệnh viện cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong toàn bệnh viện

 

Tổ chức lớp Quản lý chất lượng bệnh viện cho cán bộ viên chức các đơn vị trong toàn bệnh viện

Tổ chức Đoàn tham quan học tập công tác Quản lý chất lượng bệnh viện

 

VI.            Những kết quả đã đạt được:

   - Điểm chất lượng bệnh viện các năm:

     + Năm 2015 đạt 3,88 điểm (phiên bản 1.0)

     + Năm 2016 đạt 3,82 điểm (phiên bản 2.0)

     + Năm 2017 đạt 3,99 điểm (phiên bản 2.0)

     + Năm 2018 đạt 4,0 điểm (phiên bản 2.0) 

   - Triển khai thực hiện 5S trên phạm vi toàn bệnh viện.

 

Tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện 5S cho cán bộ viên chức bệnh viện

   - Triển khai báo cáo sự cố y khoa, sai sót hồ sơ bênh án trong toàn bệnh viện.

Tổ chức Tập huấn báo cáo sự cố y khoa 


   -  Xây dựng quy trình nhận diện người bệnh, quy trình báo cáo sai sót hồ sơ bệnh án, quy định phòng chống té ngã, quy trình trao đổi thông tin chính xác giữa nhân viên y tế, quy trình khảo sát sự hài lòng nhân viên y tế…

VIII.        Thành tích đã đạt được

      - Tập thể:

        + Bằng khen của Bộ Y tế năm 2016

        + 3 năm liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc

      - Cá nhân:

        + 1 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

        + 1 bằng khen của Bộ Y tế

 

IX.            Hướng phát triển

      -  Triển khai quản lý chất lượng sâu rộng đến từng đơn vị trong toàn bệnh viện.

      -  Cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và các tiêu chuẩn ISO.

      -  Áp dụng tiêu chuẩn 5S trong công tác nâng cao chất lượng bệnh viện.

      -  Tăng cường công tác báo cáo sự cố y khoa toàn bệnh viện.

      -  Tiếp tục triển khai công tác nâng cao an toàn người bệnh.