QUY TRÌNH DUYỆT CHI PHÍ RA VIỆN VÀ XUẤT TOÁN NỘI TRÚ             
             

            Giải thích quy trình:

– Bệnh nhân xuất viện và in phiếu thanh toán ra viện (biểu 02) và đóng bệnh án tại khoa
– Trong trường hợp bệnh nhân cùng tham gia chi trả và có đến thanh toán viện phí, bộ phận thu ngân sẽ thực hiện thu tiền (căn cứ trên nội dung của biểu 02 và số liệu tự động kết chuyển từ khoa lâm sàng ra chương trình thu viện phí)Đề nghị sau thanh toán, biểu 02 cần được đánh dấu ‘đã thanh toán’ để việc kiểm soát thanh toán được dễ dàng hơn
– Biểu 02 đã qua thanh toán hoặc chưa qua thanh toán đều phải qua khâu kiểm tra chi phí của cơ quan BHYT. Cơ quan BHYT căn cứ trên biểu 02 và hồ sơ bệnh án để kiểm tra chi phí, nếu có chi phí ‘bất hợp lý’ thì BHYT sẽ xuất toán ngay trên biểu 02:Trường hợp biểu 02 không bị xuất toán và chưa thanh toán à quy trình 5
Trường hợp biểu 02 không bị xuất toán và chưa thanh toán à quy trình 7
Trường hợp biểu 02 bị xuất toán và đã thanh toán à quy trình 6
Trường hợp biểu 02 bị xuất toán và chưa thanh toán à quy trình 4
 - Biểu 02 bị xuất toán nhưng chưa thanh toán (hoặc chưa chốt số liệu viện phí) thì thực hiện quy trình thu hồi và trả lại khoa lâm sàn để điều chỉnh chi phí
– Trường hợp không bị xuất toán và chưa qua thanh toán thì cần chốt số liệu thanh toán trước khi duyệt báo cáo BHYT
– Trường hợp bị xuất toán nhưng đã thanh toán thì qua bước cập nhật chi phí bị BHYT xuất toán
– Tất cả các trường hợp phải qua quy trình này để chốt số liệu báo cáo BHYT
– Trường hợp đã chốt số liệu báo cáo BHYT, sau đó bệnh nhân mới đến thanh toán viện phí (xẩy ra đối với các biểu 02 cùng tham gia chi trả), lúc này mọi chúng ta muốn việc thanh toán viện phí này không ảnh hưởng gì đến số liệu đã chốt báo cáo BHYT. Lúc này diễn biến sẽ như sau:Rút biểu 02 đã được lưu trữ về phòng thanh toán
Thu hồi số liệu đã chốt viện phí (xẩy ra ở quy trình 5)
Thực hiện quy trình 9 (như quy trình 2) rồi trả lại nơi lưu trữ Biểu 02 (không quay lại các quy trình 5,6 nữa)
Chú ý:

      * Báo cáo BHYT sẽ kết xuất từ số liệu sau quy trình 7.

      * Quy trình 8 cần số liệu từ quy trình 2, quy trình 5, quy trình 6

      * Quy trình 8, 9 chỉ nhằm thanh toán chi phí bệnh nhân thanh toán sau, không ảnh hưởng gì đến số liệu BC BHYT.