Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ & ĐẤU THẦU

1. Tên: Phòng Quản Lý Dự Án Đầu Tư & Đấu Thầu

2. Điện thoại: 02083.852.115      Email:  quanlydavadt2022@gmail.com                           

3. Địa điểm làm việc: Tầng 1 khu nhà A2.

4. Lãnh đạo hiện nay:

BSCKII. Hà Tiến Quang Phó Bí Thư Thường Trực Đảng Ủy

-Phó Giám Đốc Bệnh Viện - PHỤ TRÁCH PHÒNG. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ThS. Vũ Thị Dịu
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
DSCKI Nguyễn Tố Khanh

5. Cơ cấu tổ chức

5.1. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức:

Quá trình thành lập: Cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện trung ương Thái Nguyên, năm 1951. Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển tập thể cán bộ Bệnh viên. Quyết định số 89/QĐ BV ngày 7 tháng 1 năm 2022 thành lập phòng Quản Lý Dự Án Đầu Tư & Đấu Thầu.

5.2. Tình hình nhân lực hiện nay

Tổng số CBVC:  7 người. Trong đó: - BSCKII: 01; Thạc sỹ: 01; Dược Sỹ CKI:01; Kế toán: 02; Kỹ sư: 01; Chuyên viên:01

6. Hoạt động chuyên môn:

Chức năng - Nhiệm vụ của phòng QLDAĐT&ĐT:

6.1. Chức năng:

- Phòng Quản lý dự án đầu tư & đấu thầu có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc dự án;

- Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc quản lý đấu thầu các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

- Kiểm soát hồ sơ các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trước khi Ban giám đốc ký, duyệt.

6.2. Nhiệm vụ

6.2.1. Công tác quản lý dự án đầu tư:

Lập kế hoạch, chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, bảo hành đối với các loại dự án đưới đây:

a.    Đầu mối Tổ chức lập, thẩm định và trình Bộ Y tế phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với các dự án thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b.   Đầu mối Tổ chức thực hiện quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo phân cấp thẩm quyền của Luật đầu tư công và các dự án sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác.

c.    Đầu mối Tổ chức lập, thẩm định và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc dự án từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác theo phân cấp thẩm quyền của Luật đầu tư công.

d.   Đầu mối Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hoá; đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực y tế của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

e.    Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định đối với các dự án đầu tư.

f.     Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về quản lý dự án đầu tư của bệnh viện.

g.   Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo bệnh viện phân công.

6.2.2. Công tác quản lý đấu thầu:

a. Tổ chức quản lý, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

b. Tham gia các Tổ chuyên gia xây dựng, Tổ chuyên gia thẩm định của các gói thầu được thành lập do Giám đốc bệnh viện phê duyệt. 

c.       Đầu mối Tổ chức thẩm định nội dung liên quan đến công tác đấu thầu các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

d.      Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao.

e.       Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo bệnh viện phân công.

6.2.3. Kiểm soát hồ sơ các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu:

a.       Thiết lập hệ thống quy chế, thủ tục, quy trình phù hợp và phát hiện, sửa chữa kịp thời những sai sót trong công tác đấu thầu nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và giảm thiểu rủi ro trong công tác đấu thầu.

b.      Xác lập các hướng dẫn, căn cứ làm cơ sở cho hoạt động xây dựng các tài liệu phục vụ công tác quản lý đấu thầu.

c.       Xây dựng các công cụ, quy trình, biểu mẫu làm căn cứ để tiến hành các thủ tục Kiểm soát nội bộ hồ sơ các gói thầu, làm căn cứ đánh giá tính chất, hiệu quả trong công tác quản lý đấu thầu.

Một số hình ảnh hoạt động