PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ & ĐẤU THẦU

 

1. Tên phòng: Quản lý dự án Đầu tư & Đấu thầu

2. Điện thoại: 0983.239.982. Email: vuthidiu2905@gmail.com

3. Địa điểm: Tầng 1 - Khu nhà Hành chính - Bệnh viện TW Thái Nguyên

4. Lãnh đạo hiện nay: 

BSCKII. HÀ TIẾN QUANG

Phó Bí Thư Thường Trực Đảng Ủy, Phó Giám Đốc Bệnh Viện

- Phụ trách phòng
 

ThS. Vũ Thị Dịu

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

DSCKI. Nguyễn Tố Khanh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


5. Cơ cấu tổ chức

5.1. Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị, tổ chức

Công trình y tế nói chung, công trình bệnh viện nói riêng là loại hình công trình xây dựng đặc thù, liên quan đến sức khỏe, tính mạng của người dân, do vậy công tác quản lý đầu tư xây dựng ảnh hưởng lớn từ yếu tố kỹ thuật gắn chặt với yếu tố chuyên môn y tế, chất lượng xây dựng cũng như đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, hoạch xây dựng được duyệt và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công tác quản lý dự án cần có bộ phận chuyên môn phù hợp để tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Công tác quản lý đấu thầu, kiểm soát hồ sơ các gói thầu trong mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế, … để đảm bảo công tác điều trị tại bệnh viện cần được chuẩn hóa và chuyên sâu hơn. Tăng cường và đa dạng hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng chính sách pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu (đặc biệt về đấu thầu qua mạng) để nâng cao năng lực, nghiệp vụ, chuẩn hóa chất lượng cán bộ làm công tác đấu thầu, bảo đảm có đủ trình độ, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu, dự án. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa đi qua, nhằm đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí. Ngày 07/1/2022 Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã ký ban hành Quyết định số 89/QĐ-BV ngày 07/1/2022 về việc thành lập Phòng Quản lý dự án đầu tư & Đấu thầu. 

5.2. Tình hình nhân lực hiện nay

- Tổng số CBVC:  09 người. Trong đó: BS.CKII: 01; Thạc sỹ: 01; DS.CKI: 01; Kế toán: 02; Kỹ sư: 01; Chuyên viên: 03

6. Hoạt động chuyên môn: Theo Chức năng, Nhiệm vụ của phòng QLDAĐT&ĐT

6.1. Chức năng:

- Phòng Quản lý dự án đầu tư & đấu thầu có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc dự án;

- Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc quản lý đấu thầu các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

- Kiểm soát hồ sơ các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trước khi Ban giám đốc ký, duyệt.

6.2. Nhiệm vụ

6.2.1. Công tác quản lý dự án đầu tư:

Lập kế hoạch, chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, bảo hành đối với các loại dự án đưới đây:

a. Đầu mối Tổ chức lập, thẩm định và trình Bộ Y tế phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với các dự án thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b. Đầu mối Tổ chức thực hiện quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo phân cấp thẩm quyền của Luật đầu tư công và các dự án sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác.

c. Đầu mối Tổ chức lập, thẩm định và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc dự án từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác theo phân cấp thẩm quyền của Luật đầu tư công.

d. Đầu mối Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hoá; đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực y tế của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định đối với các dự án đầu tư.

f. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về quản lý dự án đầu tư của bệnh viện.

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo bệnh viện phân công.

6.2.2. Công tác quản lý đấu thầu:

a. Tổ chức quản lý, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

b. Tham gia các Tổ chuyên gia xây dựng, Tổ chuyên gia thẩm định của các gói thầu được thành lập do Giám đốc bệnh viện phê duyệt. 

c.  Đầu mối Tổ chức thẩm định nội dung liên quan đến công tác đấu thầu các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

d. Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo bệnh viện phân công.

6.2.3. Kiểm soát hồ sơ các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu:

a. Thiết lập hệ thống quy chế, thủ tục, quy trình phù hợp và phát hiện, sửa chữa kịp thời những sai sót trong công tác đấu thầu nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và giảm thiểu rủi ro trong công tác đấu thầu.

b. Xác lập các hướng dẫn, căn cứ làm cơ sở cho hoạt động xây dựng các tài liệu phục vụ công tác quản lý đấu thầu.

c. Xây dựng các công cụ, quy trình, biểu mẫu làm căn cứ để tiến hành các thủ tục Kiểm soát nội bộ hồ sơ các gói thầu, làm căn cứ đánh giá tính chất, hiệu quả trong công tác quản lý đấu thầu.

7. Hoạt động khác:

- Tháng 2/2024: Sinh hoạt chuyên đề mở rộng cùng Chi bộ các phòng Điều dưỡng- Công tác xã hội & CSSKCĐ - Công nghệ thông tin.

(Tham quan lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Tháng 3/2024: Tổ công đoàn phòng có các nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu, xuất sắc được tham quan Nhà Quốc Hội, Thăm và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Hoàng thành Thăng Long Hà Nội

(Chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch QH nước CH XHCN VN Vương Đình Huệ)

(Tham quan lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Tham gia các Hội thảo, tổ chức tập huấn triển khai các văn bản pháp luật mới về đấu thầu

(Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Singapor trong quản lý bệnh viện)

(Tập huấn triển khai các văn bản pháp luật mới về đấu thầu)

(Tập huấn triển khai các văn bản pháp luật mới về đấu thầu)

- Các hoạt động đoàn thể:

(Vui tết trung tu cho con em CBVC của phòng)

(Tham gia hội thi Nữ công gia chánh do Công đoàn bệnh viện tổ chức)

8. Thành tích nổi bật

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của năm 2022

9. Phương hướng, định hướng phát triển:

- Tiếp tục xây dựng, phát triển và trưởng thành trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và thiết bị y tế thuộc dự án, quản lý đấu thầu và kiểm soát hồ sơ các gói thầu. 

- Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc bệnh viện đảm bảo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về dầu tư công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Tăng cường, thúc đẩy mạnh hơn trong công tác phổ biến, tuyên truyền, triển khai các văn bản của pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng được giao.