1.Kế hoạch tổng hợp

2.Tổ chức cán bộ

3.Tài chính kế toán