QUY TRÌNH DUYỆT CHI PHÍ KHÁM BỆNH BHYT                            

            Giải thích quy trình:

– Bệnh nhân kết thúc khám bệnh, tại phòng khám sẽ in phiếu thanh toán (biểu 01) do chương trình tự tổng hợp (với giả thuyết phòng khám làm việc theo đúng quy trình thì mỗi bệnh nhân trong một đợt khám chỉ có một biểu 01 duy nhất hợp lệ).
– Trước khi thanh toán và chốt số liệu kkham1 BHYT, cơ quan BHYT phải duyệt qua trước chi phí trên biểu 01 này (không làm trên máy).Nếu có xuất toán trên biểu 01, Thu Ngân không thu tiền mà trả lại phòng khám để điều chỉnh lại chi phí cho hợp lý (nghĩa là quay lại quy trình 1)
– Nếu bệnh nhân có cùng tham gia chi trả và đến thanh toán, Thu Ngân sẽ thực hiện thanh toán trên máy rồi chuyển biểu 01 này sang bộ phận duyệt chi phí BHYT (vào quy trình 5)Người duyệt sẽ thực hiện duyệt trên máy, cập nhật đúng số thứ tự của biểu 01, kiểm tra lần nữa các chi phí để chốt số liệu báo cáo BHYT
– Trường hợp bệnh nhân sau khi qua cơ quan BHYT duyệt chi phí, nếu không cùng chi trả hoặc có cùng chi trả nhưng không đến thanh toán thì biểu 01 sẽ được chuyển sang bộ phận duyệt chi phí BHYT để chốt số liệu và thực hiện duyệt chi phí BHYT báo cáo (vào quy trình 4 rồi qu trình 5).
Trường hợp đã chốt số liệu báo cáo BHYT khám bệnh đối với các biểu 01 cùng chi trả nhưng chưa thanh toán, sau đó người bệnh đến thanh toán thì nơi thanh toán phải mượn lại biểu 01 của BN từ bộ phận duyệt phí chí BHYT rồi thực hiện theo quy trình 6 và quy trình 7.
Chú ý: các điểm sau đây cần phải thực hiện tốt thì số liệu BHYT mới thực sự tốt

            * Quy trình khám, tổng hợp và in biểu 01 ở phòng khám phải thực hiện đúng.

            * Phải có điểm để nhận biết một biểu 01 đã qua cơ quan BHYT duyệt hay chưa.

            * Phải có điểm để nhận biết một biểu 01 đã qua thanh toán viện phí hay chưa.

            * Phải có điểm để phân biệt được một biểu 01 đã chốt số liệu báo cáo BHYT chưa.