I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của bệnh viện.

Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, phòng tài chính kế toán đã lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu- chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng thực hiện và quản lý chặt chẽ nguồn thu-chi viện phí thu đúng, thu đủ theo bảng giá được Bộ y tế phê duyệt, phối hợp với các phòng và các khoa xây dựng định mức chi tiêu  cho từng hoạt động cụ thể, thực hiện đề án hạch toán kinh tế của bệnh viện. Tổ chức kiểm tra giám sát các chế độ thu- chi trong bệnh viện. Tham mưu đắc lực cho lãnh đạo bệnh viện trong việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ góp phần quan trọng trong công tác đổi mới quản lý tài chính bệnh viện.

Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng qui định hiện hành, trong nhiều năm qua phòng tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán, lao động tiền lương, đảm bảo mọi hoạt động tài chính của bệnh viện và chế độ chính sách cho CBCCVC.

Công tác báo cáo quyết toán, tổng kết, quản lý và kiểm kê tài sản, kiểm kê thu chi được thực hiện nghiêm túc định kỳ và đột xuất.

Công tác lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán được đặc biệt quan tâm.

*) NHÂN LỰC:

Tập thể cán bộ nhân viên Phòng Tài chính kế toán

*)Cơ cấu nhân lực phòng Tài chính kế toán

- Số lượng cán bộ, viên chức: 47 người.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ : 08 người

   Đại học : 33 người

   Trung cấp – cao đẳng: 06 người

*) Lãnh đạo đương nhiệm:

- Trưởng phòng Tài chính kế toán, kế toán trưởng: Ths Nguyễn Bạch Hương Lan

- Phó trưởng phòng tài chính kế toán: Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hằng

- Phó trưởng phòng Tài chính kế toán: Cử nhân Hoàng Thị Thu Huyền

*) Lãnh đạo tiền nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan Tổ trưởng tổ tài vụ năm:1975

- Bà: Vũ Thị Huệ Trưởng phòng TCKT năm: 1976- 1995

- Bà: Trương Thị Dẻo Trưởng phòng TCKT năm: 1996- 2001

- Bà: Bùi Thị Ngoan Trưởng phòng TCKT năm: 2001- 2014

- Bà: Nguyễn Thị Kim Phúc Trưởng phòng TCKT năm: 2014- 2019

II. CÁC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

 

III. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

*) Tập thể:

Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể LĐXS, bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế  cụ thể là :

Năm 2007 được  tặng bằng khen  của Bộ trưởng Bộ y tế về danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2007 tại quyết định  số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2008

Năm 2008 đạt danh hiệu tập thể LĐSX tại quyết định  số 2345/QĐ-BYT ngày 30/06/2009

Năm 2008 được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2008 tại quyết định  số 1183/QĐ-BYT ngày 13/04/2009

Năm 2009 đạt danh hiệu tập thể LĐSX tại quyết định  số 1736/QĐ-BYT ngày 24/05/2010 

Năm 2010 được  tặng bằng khen  của Bộ trưởng Bộ y tế về danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2010 tại quyết định  số 1884/QĐ-BYT ngày 10/06/2011

* Cá nhân:

Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân

Huy chương vì sự nghiệp công đoàn

Bằng khen công đoàn nghành y tế

Bằng khen của Bộ y tế

Nhiều cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở liên tục qua các năm

IV. CÁC THÔNG TIN :

- Số điện thoại: 0280 3854757

- Địa chỉ Email: ngoanbvtn@gmail.com

- Số tài khoản:

301.01.00.00022 Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên

945.01.00.00022 Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên

934.01.00.00047 Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên

- Mã số ngân sách: 105 6525