Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế và các Bộ ngành có liên quan về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế năm 2017 tại các bệnh viện trực thuộc Bộ y tế.

Theo đó sáng ngày 08/08/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tham gia tiếp đoàn có các đồng chí trong ban Giám đốc Bệnh viện và Lãnh đạo các phòng chức năng.

Nội dung kiểm tra tại Bệnh viện:

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế (Bao gồm cả chất thải phóng xạ, đảm bảo an toàn bức xạ); Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp”

Sau một thời gian làm việc và đi thực tế tại Bệnh viện Đoàn kiểm tra đã có các kết luận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo triển khai việc quản lý chất thải y tế, đã tổ chức thực hiện cơ sở y tế “ Xanh- Sạch-Đẹp” và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho đoàn kiểm tra.

Bệnh viện thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và triển khai thực hiện cơ sở y tế “ Xanh- Sạch - Đẹp” Theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/07/2016.

Bệnh viện đạt được loại tốt (94 điểm) theo Quyết định 6537/QĐ –BYT ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ y tế về hướng dẫn triển khai cơ sở y tế “ Xanh- Sạch - Đẹp.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhất trí và tiếp thu các ý kiến nhận xét của đoàn kiểm tra về công tác quản lý chất thải y tế Bệnh viện tiếp tục làm tốt kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại theo kiến nghị của đoàn kiểm tra và thực hiện cơ sở y tế “ Xanh- Sạch-Đẹp”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:

(Ảnh Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại Bệnh viện)

(Ảnh Đ/c Hà Đức Trịnh đọc báo cáo công tác quản lý chất thải y tế và thực hiện cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp)

(Ảnh đoàn kiểm tra kiểm tra thực tế khu xử lý nước thải và trao đổi từ tế)