Ngày 23/11/2018, tại điểm cầu của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện đã tham gia Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc và các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, các đồng chí trong Ban chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng trung tâm, Bí thư, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc Bệnh viện.

 PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện tham dự Hội nghị

Sau phát biểu khai mạc, chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, đại biểu của Bệnh viện tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Ban tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Trong buổi sáng và buổi chiều cùng ngày Hội nghị tiếp tục được học tập, nghe quán triệt, triển khai các chuyên đề số 3 và số 01. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của Kết luận số 37-KL/TW về “tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. Và Chuyên đề số 1: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày.

Hội nghị nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho cán bộ chủ chốt của Bệnh viện nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Bệnh viện và các đơn vị khoa, phòng, trung tâm; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cán bộ, viên chức, công đoàn viên, thanh niên thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống. Nhất là hiện nay, Nhà nước đã giao toàn bộ quyền tự chủ cho Bệnh viện tự hạch toán đảm bảo nhiệm vụ chính trị trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời không ngừng nâng cao đời sống đối với cán bộ viên chức, người lao động và tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần đấu tranh, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc. 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên