Tải Yêu cầu báo giá tại đây: https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/cong%20khai%20gia%20dich%20vu/gi%C3%A1%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0/Y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20N%E1%BB%98I%20SOI%20TMH.docx