Tải yêu cầu báo giá tại đây: https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/cong%20khai%20gia%20dich%20vu/gi%C3%A1%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0/TMCG%20563.pdf

Tải mẫu báo giá tại đây: https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/cong%20khai%20gia%20dich%20vu/gi%C3%A1%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0/M%E1%BA%ABu_B%C3%A1o%20gi%C3%A1%20theo%20Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2014.docx