Người viết: ĐDCKI. Ngô Thị Tuyết - Phó trưởng phòng QLCLBV