Mẫu Phiếu tiếp nhận thông tin bệnh nhân không có người thân và Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/th%C3%A1ng%20062018/tin%20b%C3%A0i%20th%C3%A1ng%2010/Phi%E1%BA%BFu%20ti%E1%BA%BFp%20nh%E1%BA%ADn%20th%C3%B4ng%20tin%20BN%20kh%C3%B4ng%20c%C3%B3%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20th%C3%A2n%20v%C3%A0%20B%E1%BB%87nh%20nh%C3%A2n%20c%C3%B3%20HCKK.doc