Được sự Chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc. Từ ngày 23 đến 25/12/2013, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức nghiệm thu 67 đề tài cấp cơ sở năm 2013 cho cán bộ công chức, viên chức trong toàn Bệnh viện.

Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học được phân bổ ra làm 5 tiểu ban: Ngoại – Sản, Nội – Nhi 1, Nội – Nhi 2, Dược – Cận lâm sàng, Điều dưỡng. Thành viên của mỗi tiểu ban có các PGS,TS, BSCKII tham dự.

Kết quả nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2013 được đánh giá khá tốt, trong đó: có 43 Đề tài xếp loại tốt, 23 Đề tài xếp loại khá và 01 Đề tài xếp loại trung bình. Một số đề tài được Hội đồng đánh giá rất cao, và đã lựa chọn gửi tham dự báo cáo ở các Hội nghị chuyên ngành trong cả nước.