Chi tiết thư mời chào giá: CV774 về việc mời chào giá TTBYT năm 2022-2023