https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/cong%20khai%20gia%20dich%20vu/gi%C3%A1%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0/1233.jpg

Tải yêu cầu báo giá tại đây: https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/cong%20khai%20gia%20dich%20vu/gi%C3%A1%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0/TMCG%201233.pdf

Tải mẫu báo giá tại đây: https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/cong%20khai%20gia%20dich%20vu/gi%C3%A1%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0/Y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20D%C3%A2y%20n%E1%BB%99i%20soi%20v%C3%A0%20b%E1%BB%99%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A5%20theo%20TT14_21-11-2023.docx