Chi tiết: Bảng giá kỹ thuật bệnh viện (Bổ xung thông tư 15) theo TT15/2018/TT-BYT