Quyết định 1741/QĐ-BV 

Quyết định 1740/QĐ-BV

Phục lục 1+ 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4