Chi tiết: GIÁ VIỆN PHÍ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT