Chi tiết: DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2017