Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và viên chức trong toàn Bệnh viện.

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng”, Kế hoạch số 318-KH/ĐU ngày 05/12/2017 của Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo đó ngày 10/12/2017, Đảng bộ Bệnh viện đã tổ chức học tập, “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên và viên chức trong toàn Bệnh viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 6, khóa XII của Đảng 

Hội nghị được diễn ra trong thời gian một ngày tập trung vào 4 Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 25/10/2017. Hội nghị đã lần lượt được nghe đồng chí Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy quán triệt về Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng chí Nguyễn Huy Sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và đồng chí Nguyễn Công Hoàng, Phó bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW về “công tác dân số trong tình hình mới”

Đ/c. Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng bộ Bệnh viện quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII

Sau một ngày học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII đã được các báo cáo viên quán triệt đến toàn thể hội nghị và đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra đó là giúp cán bộ, đảng viên, viên chức nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết đến toàn thể CBVC Bệnh viện. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong toàn Bệnh viện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII trong hoàn cảnh thực tế của Bệnh viện.

Sau khi học tập mỗi cán bộ, đảng viên, CBVC trong toàn Bệnh viện có kế hoạch hành động, viết bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị trung ương 6; liên hệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, của đơn vị mình và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó các chi bộ Đảng gắn việc học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị, uốn nắn kịp thời những quan điểm, luận điểm, suy nghĩ lệch lạc tiêu cực để có nhận thức và hành động đúng, đấu tranh chống lại các luận điểm sai trái, âm mưu thù địch diễn biến hòa bình. Trên cơ sở đó tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện gắn với thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.