Ngày 29/6/2018, tại Hội trường B – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, các đồng chí trong Ban chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng trung tâm, Bí thư, Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc Bệnh viện đã tham gia Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Trung ương Đảng tổ chức.

Ảnh Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến của cán bộ chủ chốt Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Sau phát biểu khai mạc, chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, đại biểu của Bệnh viện tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Ban tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Với mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trong buổi chiều cùng ngày, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Mục tiêu mà Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đặt ra là để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Tiếp sau đó đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp". Với mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Sau một ngày tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII, đại biểu của Bệnh viện tham dự đã nắm được những nội dung cốt lõi của các nghị quyết về sự cần thiết; thực trạng; quan điểm chỉ đạo và mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và việc tổ chức thực hiện được nêu trong Nghị quyết. Trên cơ sở đó theo chức năng, nhiệm vụ của mình mỗi đồng chí ở những cương vị công tác sẽ tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể Đảng bộ chỉ đạo, lãnh đạo Bệnh viện thực hiện  thắng lợi Nghị quyết BCH Trung ương đã đề ra. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của CBVC trong toàn Bệnh viện thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, phẩm chất chính trị đảm nhiệm công việc lãnh đạo, quản lý và ở mỗi vị trí việc làm. Không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tiền lương - thu nhập của CBVC, người lao động. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chính sách bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan chức năng và đối với CBVC, người lao động Bệnh viện để tạo động lực thúc đẩy tăng năng suất, hiệu quả làm việc, yên tâm công tác, tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, khóa XII của Đảng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên