BỘ Y TẾ 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI TAY NGHỀ
BÁC SĨ, DƯỢC SĨ, CÁN BỘ ĐẠI HỌC NĂM 2016

 

Phòng thi số 01: (Từ số báo danh 01 đến số báo danh 30)
Địa điểm thi: Hội trường B - Bệnh viện

TT  SBD  Họ và tên  Năm sinh Dân tộc  Chức vụ, trình độ chuyên môn Ghi chú
PHÒNG TCCB - BẢO VỆ Nam Nữ      
1 1 Trần Thị Hoàng Điệp   1970 Kinh Cử nhân - Phó trưởng phòng  
2 2 Phan Thị Huyền Giang   1988   Nùng Cử nhân quản trị nhân lực  
3 3 Nguyến Thị Thanh Hoa    1981  Kinh Bác sỹ - Chuyên viên  
PHÒNG KHTH          
1 4 Phạm Thị Thương Huyền    1981   Kinh Thạc sỹ - Phó phòng  
2 5 Hoàng Bích Ngọc    1974  Tày  Bác sỹ CKI  
PHÒNG QLCL          
1 6 Đặng Hoàng Nga    1972  Kinh  BSCKII -BSC - Trưởng phòng  
2 7 Lưu Trung Kiên   1988   Kinh  Bác sỹ  
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI &CSSKCĐ          
1 8 Đào Duy Kiên  1980    Kinh  Cử nhân - Phó trưởng phòng  
2 9 Nguyễn Kim Quy   1978  Kinh Chuyên viên  
PHÒNG TCKT          
1 10 Nguyễn Bạch Hương Lan    1975   Kinh Kế toán viên - Phó trưởng phòng  
2 11 Chu Thị Hồng Quyên    1975  Kinh Kế toán viên - Phó trưởng phòng  
3 12 Hoàng Thị Thu Huyền    1973 Tày Kế toán viên  
4 13 Trần Thị Hồng Lan   1974 Kinh Kế toán viên  
5 14 Nguyễn Thị Thái    1978  Kinh Kế toán viên  
6 15 Nguyễn Thị Thu Hằng    1969 Kinh Kế toán viên  
7 16 Lê Thanh Huệ    1983 Kinh Kế toán viên  
8 17 Nguyễn Thị Ái Vân    1991 Sán dìu Kế toán viên  
9 18 Nguyễn Thị Thanh Tâm   1990 Kinh Kế toán viên  
10 19 Nguyễn Thị Thùy Nhung   1989 Kinh Kế toán viên  
TT ĐÀO TẠO & CĐT          
1 20 Phạm Thị Ninh     1975 Tày Thạc sỹ - Phó GĐ TT  
2 21 Đàm Thị Quỳnh    1985  Kinh  Cử nhân Anh - Chuyên viên  
PHÒNG VẬT TƯ          
1 22 Trương Xuân Mẫn  1960    Kinh  DSCKI - DSC -Trưởng phòng  
2 23 Nông Thị Liên    1965  Tày Kế toán viên - Phó trưởng phòng  
PHÒNG HCQT          
1 24 Trần Hoàng Giang  1968    Kinh  BSCKII- BSC- Trưởng phòng  
2 25 Nuyễn Thị Thanh Dung    1966  Kinh  Lưu trữ viên  
3 26 Lê Thị Hương    1982  Kinh  Chuyên viên  
4 27 Vũ Thị Dịu    1982  Kinh  Kỹ sư  
5 28 Lâm Tự Cường  1982     Sán chí Kỹ sư  
6 29 Chu Văn Tùng  1988    Kinh  Kỹ sư điện  
7 30 Nguyễn Văn Thái  1987    Kinh  Cử nhân QTKD  
 

Ngày 08 tháng 11 năm 2016
Trưởng Phòng TCCB

 


Hà Tiến Quang