DOWNLOAD chi tiết:Thư mời báo giá dịch vụ "Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bệnh viện năm 2024"