Xin mời xem video tại đường link dưới đây

http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202019/th%C3%A1ng%2004%2005/Watch%20-%20Kh%C3%A1m%20ph%C3%A1%20(1).mp4