Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch "Những giọt máu hồng hè 2020" nhằm tiếp tục khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè 2020! 

Xem video xin mời click vào link dưới đây: https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202020/th%C3%A1ng%206/Chi%E1%BA%BFn%20d%E1%BB%8Bch%20nh%E1%BB%AFng%20gi%E1%BB%8Dt%20m%C3%A1u%20h%E1%BB%93ng%20-%20h%C3%A8%202020.mp4