CÔNG VĂN : V/v báo giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm sạch bệnh viện (download)