Ngày 21/07/2018, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Bệnh viện.

Ảnh Đ/c Nguyễn Công Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện khai mạc Hội nghị

Hội nghị được diễn ra trong thời gian một buổi sáng tập trung vào 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã lần lượt được nghe đồng chí Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy quán triệt về Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng chí Hà Tiến Quang Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp". Đồng chí Lê Hùng Vương Ủy viên ban thường vụ,Trưởng ban kiểm tra quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau khi học tập mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Bệnh viện đã nắm được những nội dung cốt lõi của 3 Nghị quyết trên cơ sở đó viết bài thu hoạch, liên hệ với đơn vị mình và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tuyên truyền tới CBVC để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Bệnh viện. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, phải gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.