Tham gia khóa đào tạo có 40 cán bộ y tế là các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của 14 tỉnh khu vực phía bắc. Tính đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức được 47 khóa đào tạo theo Đề án 47&930 với tổng số 736 cán bộ tuyến huyện, tuyến tỉnh trong khu vực tham gia các khóa đào tạo.