Thông tin chi tiết: Mời hợp tác: Bệnh viện TW Thái Nguyên đang thực hiện kế hoạch mua sắm hệ thống thiết bị máy cộng hưởng từ MRI 1,5 test LA phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện