Thông tin chi tiết: Mời hợp tác: Bệnh viện TW Thái Nguyên đang thực hiện kế hoạch mua sắm hệ thống thiết bị phục vụ phòng mổ tại trung tâm sản