BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH THI TAY NGHỀ
BÁC SĨ, DƯỢC SĨ, CÁN BỘ ĐẠI HỌC NĂM 2016

 

Phòng thi số 03: (Từ số báo danh 87 đến số báo danh 129)
Địa điểm thi: Giảng đường Bộ môn Sản (Sau khối nhà Nội 1,2,3)

KHOA KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU      
1
2
3
4
5
87
88
89
90
91
Nguyễn Xuân Thủy
Đỗ Hà Thanh
Phan Thanh Nhung
Bùi Thị Quyên
Nguyễn Thu Hiền
1976
1972
 
 
1975
1975
1980
Kinh
Tày
Tày
Tày
Kinh
Bác sỹ CKI - Trưởng khoa
Bác sỹ CKII
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
 
KHOA SẢN          
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Nguyễn Chí Cường
Hoàng Đức Vĩnh
Hà Thị Minh Phương
Đoàn Thị Mai
Đàm Thị Bảo Lợi
Hoàng Thị Bình
Lương Hoàng Nguyên
Lưu Thùy Hương
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nguyễn Bùi Huy
Hoàng Thị Chinh
Nguyễn Văn Cường
1960
1971
1981


1987

1991


1972
1962
1976
1975

1988
1988

1988
Kinh
Tày
Tày
Kinh
Kinh
Tày
Tày
Kinh
Kinh
Kinh
Tày
Kinh
BSCKII -BSC - Trưởng khoa
Bác sỹ CKII - Phó trưởng khoa
BSCKII
Bác sỹ CKI - BS chính
Bác sỹ CKI
Bác sỹ CKI
Bác sỹ CKI
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
 
KHOA NHI TỔNG HỢP          
1
2
3
4
5
104
105
106
107
108
Hoàng Kim Huệ
Vũ Tuấn Anh
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Vũ Ngọc Dung
Hà Như Quỳnh

1983
1977

1987
1989
1989
Kinh
Kinh
Kinh
Kinh
Nùng
Bác sỹ CKI - Phó khoa
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
 
KHOA SƠ SINH - CC NHI          
1
2
3
4
5
6
109
110
111
112
113
114
Nguyễn Bích Hoàng
Ngô Thị Vân Anh
Trần Thu Trang
Đàm Thị Thùy Linh
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Thùy Dung
19711990

1976
1986
1989

1991
Kinh
Kinh
Kinh
Tày
Kinh
Kinh
Tiến sỹ - Trưởng khoa
Thạc sỹ - Phó trưởng khoa
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
Bác sỹ
 
KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI          
1
2
3
4
115
116
117
118
Hoàng Thị Thư
Nguyễn Thị Mai Huyền
Lê Thị Lan
Nông Thị Hải Yến
  1976
1979
1988
1989
Tày
Kinh
Kinh
Tày
BSCKII - Trưởng khoa
Thạc sỹ - Phó trưởng khoa
Bác sỹ
Bác sỹ
 
KHOA DA LIỄU          
1
2
3
4
5
6
119
120
121
122
123
124
Nguyễn Thị Hải Yến
Vũ Văn Minh
Trần Thị Thái Hà
Hà Thị Thanh Nga
Trần Diệu Linh
Nguyễn Thị thu Thảo

1958

1962

1973
1980
1985
1990
Kinh
Kinh
Kinh
Tày
Nùng
Nùng
Ths - BS chính - Phó khoa
Bác sỹ CKII - BS chính
Bác sỹ CKI
Bác sỹ CKI
Bác sỹ CKI
Bác sỹ
 
KHOA MẮT          
1
2
3
4
5
125
126
127
128
129
Ninh Sỹ Quỳnh
Phạm Giáng Kiều
Hoàng Thị Thảo
Bùi Thị Ngọc Hà
Lê Tú Oanh
1966


1971
1980
1986
1988
Cao lan
Kinh
Tày
Kinh
Kinh
BSCKII - BSC -Trưởng khoa
Thạc sỹ
Bác sỹ CKI
Bác sỹ
Bác sỹ
 
       

Ngày 08 tháng 11 năm 2016
Trưởng Phòng TCCB

 


Hà Tiến Quang