Năm 2016, các bệnh viện trong Khối đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức hưởng ứng các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị thành viên. Các phong trào thi đua cũng được đổi mới thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trong năm, các bệnh viện đã tổ chức tốt công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các bệnh viện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó có một số đơn vị vượt kế hoạch rất cao về sử dụng giường bệnh. Các đơn vị trong khối đã quan tâm phát triển 229 đề tài, sáng kiến khoa học mới trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Kết quả thi đua, các đơn vị đều đạt điểm số cao từ 935/970 điểm trở lên.

Năm 2017, Khối thi đua các bệnh viện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng song song với nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức thêm nhiều hoạt động hướng về cộng đồng…