Sau Lễ mít tinh, đoàn đã khám và tư vấn sức khỏe cho gần 100 công nhân viên chức lao động. Đây là chương trình phối hợp của Bệnh viện với Liên Đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người lao động trong Tỉnh. Đồng thời tăng cường sự giao lưu đoàn kết giữa các đơn vị.

Một số hình ảnh hoạt động