1. Yêu cầu báo giá: Thư mời chào giá số 1269

2. Phụ lục 01: Danh mục vật tư y tế tiêu hao kỹ thuật cao theo bộ: 

Phụ lục 01: Danh mục VTYTTH kỹ thuật cao theo bộ (pdf)

Phụ lục 01: Danh mục VTYTTH kỹ thuật cao theo bộ (excel)

3. Phụ lục 02: Danh mục vật tư y tế tiêu hao kỹ thuật cao theo mặt hàng:

Danh mục VTYTTH kỹ thuật cao theo mặt hàng (pdf)

Danh mục VTYTTH kỹ thuật cao theo mặt hàng (xls)

4. Phụ lục 03: Danh mục vật tư tiêu hao thông thường thường:

Danh mục VTYTTH thông thường (pdf)

Danh mục VTYTTH thông thường (xls)

5. Phục lục 04: Danh mục vật tư y tế tiêu hao, hóa chất sinh phẩm theo máy chuyên dụng: 

Danh mục VTYTTH, hóa chất sinh phẩm theo máy chuyên dụng 01 (pdf)

Danh mục VTYTTH, hóa chất sinh phẩm theo máy chuyên dụng 02 (pdf)

Danh mục VTYTTH, hóa chất sinh phẩm theo máy chuyên dụng 03 (pdf)

Danh mục VTYTTH, hóa chất sinh phẩm theo máy chuyên dụng 04 (pdf)

Danh mục VTYT hóa chất sinh phẩm theo máy chuyên dụng (xls)