Thông tin chi tiết: Giấy phép môi trường bệnh viện

Dự án xây dựng,nâng cấp và cải tạo Bệnh viện  Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II) và Dự án xây dựng Trung tâm hồi sức tích cực chống độc và mua sắm thiết bị Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên