Chi tiết xem tại đường link dưới đây:

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/THU%CC%9B%20MO%CC%9B%CC%80I%20CHA%CC%80O%20GIA%CC%81.pdf