Thư ngỏ về việc vận động, kêu gọi tham gia các hoạt động công tác xã hội! 

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/nh%20%C4%91%C4%83ng%20b%C3%A0i%202018/scan-20180320151159-0000_2.pdf