Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: Ứng dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế 

Xin mời click vào đường link dưới đây để xem Video 

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202020/th%C3%A1ng%206/01072020_BV%20Da%20Khoa%20CNTT.mp4