VĂN BẢN - TÀI LIỆU
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM 28/10/2020 28/10/2020
2 Phụ lục 3: Danh mục chuyển đổi giữa danh mục kỹ thuật tương đương và phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM 28/10/2020 28/10/2020
3 Danh mục mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10 28/10/2020 28/10/2020
4 Phụ lục 1: Danh mục mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10 28/10/2020 28/10/2020
5 Về việc cấp phép nhập khẩu TTBYT của Công ty Hoàng Đức 12/04/2016 12/04/2016
6 Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuóc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc 02/06/2014 02/06/2014
7 Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc 25/02/2014 25/02/2014
8 Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 29/02/2012 29/02/2012
9 Về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kĩ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 20/02/2012 20/02/2012
10 Quyết định Phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế 09/02/2012 09/02/2012
11 Quyết định số 2762/QĐ-BYT, ngày 31/7/2009 của Bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A(H1N1) 31/07/2009 31/07/2009
12 Quyết định số 44.2007QĐBYT 12/12/2007 12/12/2007