Hội thảo cải tiến chất luơng xét nghiệm là: SLAMTA